Valid Pinyin Initials and Finals Combination Table

Initials
F
i
n
a
l
s
None b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s w y
a a
ba
pa
ma
fa
da
ta
na
la
ga
ka
ha
      zha
cha
sha
  za
ca
sa
wa
ya
o o
bo
po
mo
fo
                                  wo
 
e e
    me
  de
te
ne
le
ge
ke
he
      zhe
che
she
re
ze
ce
se
  ye
ai ai
bai
pai
mai
  dai
tai
nai
lai
gai
kai
hai
      zhai
chai
shai
  zai
cai
sai
wai
 
ei ei
bei
pei
mei
fei
dei
  nei
ei
gei
kei
hei
      zhei
  shei
  zei
    wei
 
ao ao
bao
pao
mao
  dao
tao
nao
lao
gao
kao
hao
      zhao
chao
shao
rao
zao
cao
sao
  yao
ou ou
  pou
mou
fou
dou
tou
nou
lou
gou
kou
hou
      zhou
chou
shou
rou
zou
cou
sou
  you
an an
ban
pan
man
fan
dan
tan
nan
lan
gan
kan
han
      zhan
chan
shan
ran
zan
can
san
wan
yan
ang ang
bang
pang
mang
fang
dang
tang
nang
lang
gang
kang
hang
      zhang
chang
shang
rang
zang
cang
sang
wang
yang
en en
ben
pen
men
fen
den
  nen
  gen
ken
hen
      zhen
chen
shen
ren
zen
cen
sen
wen
 
eng eng
beng
peng
meng
feng
deng
teng
neng
leng
geng
keng
heng
      zheng
cheng
sheng
reng
zeng
ceng
seng
weng
 
er er
                                             
u   bu
pu
mu
fu
du
tu
nu
lu
gu
ku
hu
      zhu
chu
shu
ru
zu
cu
su
wu
 
ua                   gua
kua
hua
      zhua
chua
shua
rua
         
uo           duo
tuo
nuo
luo
guo
kuo
huo
      zhuo
chuo
shuo
ruo
zuo
cuo
suo
   
uai                   guai
kuai
huai
      zhuai
chuai
shuai
           
ui           dui
tui
    gui
kui
hui
      zhui
chui
shui
rui
zui
cui
sui
   
uan           duan
tuan
nuan
luan
guan
kuan
huan
      zhuan
chuan
shuan
ruan
zuan
cuan
suan
   
uang                   guang
kuang
huang
      zhuang
chuang
shuang
           
un           dun
tun
nun
lun
gun
kun
hun
      zhun
chun
shun
run
zun
cun
sun
 
 
ueng                                                
ong           dong
tong
nong
long
gong
kong
hong
      zhong
chong
  rong
zong
cong
song
  yong
i   bi
pi
mi
  di
ti
ni
li
      ji
qi
xi
zhi
chi
shi
ri
zi
ci
si
  yi
ia           dia
    lia
      jia
qia
xia

* As you can see from the empty spaces in this table, there is no combinations of initials and finals.
* Clicking on each syllables will display the most common characters matching that syllable in the cnpinyin.com Database
* Clicking on each sound icon will display for their corresponding possible tone marks and sound, so you can easily get to know how to pronounce each pinyin syllables and valid tone marks for each pinyin

   
ie   bie
pie
mie
  die
tie
nie
lie
      jie
qie
xie
   
iao   biao
piao
miao
  diao
tiao
niao
liao
      jiao
qiao
xiao
   
iu       miu
  diu
  niu
liu
      jiu
qiu
xiu
   
ian   bian
pian
mian
  dian
tian
nian
lian
      jian
qian
xian
   
iang               niang
liang
      jiang
qiang
xiang
   
in   bin
pin
min
      nin
lin
      jin
qin
xin
  yin
ing   bing
ping
ming
  ding
ting
ning
ling
      jing
qing
xing
  ying
iong                         jiong
qiong
xiong
   
ü              

      ju
qu
xu
  yu
üe               nüe
lüe
      jue
que
xue
  yue
üan                         juan
quan
xuan
  yuan
ün                         jun
qun
xun
  yun
Share